Dla Inwestorów

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicach: Długiej, Pustej, Planty.

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

OGŁASZA:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach:

1. DŁUGA 58, działka nr 25/1 KM 56 o pow. 0,0751 ha. 

Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W / 00006329 / 9.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, o równej powierzchni, porośnięta trawą, krzewami i drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do mediów miejskich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka nieruchomość znajduje się w obszarze o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi (z wykluczeniem działalności szkodliwych dla środowiska); przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, garaże wielokondygnacyjne.

Cena wywoławcza 254.100,- zł, plus podatek VAT w wysokości 23 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 25.410,- zł.

2. PUSTA 46, działka nr 136 KM 42 o pow. 0,0321 ha.

Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W / 00032161 / 4.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana w kształcie zbliżonym do kwadratu, o równej powierzchni, porośnięta trawą, krzewami i drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do mediów miejskich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka nieruchomość znajduje się w obszarze o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, usługi (z wykluczeniem działalności szkodliwych dla środowiska); przeznaczenie uzupełniające: rzemiosło (z wykluczeniem działalności szkodliwych dla środowiska), garaże wielokondygnacyjne.

Cena wywoławcza 74.300,- zł, plus podatek VAT w wysokości 23 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 7.430,- zł.

3. PLANTY 81a, działka nr 39/6 KM 57 o pow. 0,0686 ha.

Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W / 00005304 / 1.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, o powierzchni równej porośniętej trawą, krzewami i drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do mediów miejskich.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje plan miejscowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka nieruchomość stanowi obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem jednorodzinnym.

Cena wywoławcza 194.300,- zł, plus podatek VAT w wysokości 23 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 19.430,- zł.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3-go Maja 22.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 10 20 51 70 0000 14 02 000 90 357 w terminie do dnia 10 maja 2013r.. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki lub działek, do licytacji których uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wpłacenie jednego wadium upoważnia do licytacji jednej nieruchomości,

– okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym, ul. 3-go Maja 22, pokój nr 9, najpóźniej w dniu 13 maja 2013 r. do godz. 15.00,

– złożenie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu pisemnego oświadczenia w terminie do dnia 13 maja 2013r. do godz. 15.00, że zapoznały się ze stanem faktycznym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,

– zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9, do dnia 13 maja 2013 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3-go Maja 22, pokój nr 9, w godz. 8.00 – 15.00 lub telefonicznie pod numerem 4144120.

Koszty ogłoszenia przetargu w prasie oraz koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.