Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego Włocławek News

§1 – Informacje ogólne

 1. Administratorem portalu internetowego Włocławek News, zwanego w dalszej treści Portalem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRELUDIUM”, zwane dalej Administratorem.

 2. Niniejsze warunki korzystania z Portalu, zwane dalej Regulaminem, stanowią podstawę funkcjonowania Portalu.

 3. Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Portalu, zwanych dalej Użytkownikami, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.

 4. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Portalu powinny być kierowane do Administratora.

 5. Informacje publikowane na łamach Portalu mają charakter informacyjno-publicystyczny.

§2 – Warunki ogólne

 1. Każdy Użytkownik, który korzysta z portalu internetowego Włocławek News akceptuje bez zastrzeżeń Regulamin w brzmieniu określonym poniżej, zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami oraz do używania treści i usług Włocławek News w sposób zgodny z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym.

§3 – Warunki techniczne korzystania z Portalu

 1. Techniczne warunki korzystania z Portalu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Portalu. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 2. Do korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Strona działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Pliki „cookies”, to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Portal, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Portalu. Brak obsługi plików „cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika może powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików „cookies”. Korzystanie z Portalu jest jednak możliwe.

§4 – Rejestracja Użytkownika

 1. Użytkownikiem Portalu może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dobrowolnie zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 2. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Procedura rejestracji przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i Portalu.
 4. Przesyłając Formularz Rejestracyjny, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

– zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia,

– dane zawarte w Formularzu Rejestracyjnym są zgodne z prawdą,

– dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania z usług Portalu,

– wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora i jego partnerów

 – wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu.

§5 – Dodawanie treści, komentarzy przez Użytkowników. Odpowiedzialność i zastrzeżenia

 1. Dostęp do umieszczania komentarzy na stronach posiadają wszyscy użytkownicy Portalu.

 2. Komentujący artykuły na łamach Portalu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

 3. W komentarzach zabronione jest umieszczanie reklam i ogłoszeń.

 4. Zabronione jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, a także uznanych powszechnie za naganne moralnie i niewłaściwe. Takie komentarze będą usuwane.

 5. Komentarz dodany do konkretnego artykułu musi dotyczyć właśnie tego artykułu. Komentarze nie powiązane z publikowanym artykułem nie będą publikowane, przy czym Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.

 6. Administrator Portalu może usunąć materiały niespełniające zapisów Regulaminu umieszczone przez Użytkownika bez konieczności informowania go o tym.

 7. Publikując materiały, treści oraz inne elementy a także dane osobowe Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na ich publiczne i nieodpłatne udostępnianie.

 8. Udostępniając zdjęcie/film itp. na Portalu, Użytkownik oświadcza, iż:

– posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Portalu oraz w innych mediach zgodnie z udzieloną aprobatą przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,

– w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

 1. Użytkownikowi zabronione jest:

– używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

– obrażanie innych osób,

– promowanie innych stron internetowych,

– umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,

– łamanie ogólnie przyjętych zasad etyki,

– wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć i treści a także innych elementów

 1. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administratora, innych Użytkowników bądź osób trzecich.

§6 – Blokowanie i usuwanie Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili zostać usunięty z Portalu na własną prośbę po uprzednim powiadomieniu o tym Administratora.
 2. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Portalu, gdy narusza postanowienia Regulaminu.
 3. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty gdy publikuje na łamach portalu treści naruszające polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).
 4. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Portalu, gdy podejmuje działania na niekorzyść Administratora.
 5. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Portalu przez Administratora bez podawania przyczyny, gdy Administrator uzna to za konieczne.

§7 – Odpowiedzialność i zastrzeżenia

 1. Decyzję o publikacji treści podejmuje Administrator sprawdzając treści zamieszczane przez Użytkownika jedynie pod kątem zgodności z tematyką Portalu. Nie sprawdza treści pod kątem ich bezprawnego charakteru lub bezprawnego charakteru związanej z nim działalności.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów, odmowy publikacji treści bez podania przyczyny bądź usunięcia treści które:

 – zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.),

 – propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu                   alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.),

– propagują środki odurzające, narkotyki (art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.0,

– obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 212 Kodeksu karnego),

– obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 do 196 Kodeksu karnego),

– zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 212 Kodeksu karnego),

– są bezpośrednimi atakami na inne osoby,

– zawierają dane osobowe, teleadresowe, numery telefoniczne oraz adresy e-mailowe osób postronnych,

– zawierają odnośniki do innych stron internetowych (tylko w przypadku ewidentnego reklamowania bez zgody Administratora).

 1. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

 2. Administrator Portalu nie jest w żaden sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować materiał wstawiony przez Użytkownika.

 3. Niezależnie od postanowień Administrator ma prawo do usuwania komentarzy jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z podanych w Regulaminie okoliczności a przede wszystkim:

– Administrator otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiego komentarza,

– Administrator otrzyma na adres e-mail moderator@wloclaweknews.pl wiarygodną informację o bezprawnym lub bezpodstawny charakterze opinii.

 1. Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o zablokowaniu lub usunięciu komentarza a także nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdego zgłoszonego przez Użytkownika komentarza.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do autoryzacji nadsyłanych komentarzy.

 3. Administrator ma obowiązek udostępnić podane przez Użytkownika dane osobowe (w tym szczególnie IP komputerów z których logował się lub przesyłał teksty), na żądanie uprawnionych organów (sądu, prokuratury, policji).

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika,
  w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Portalu, informacji
  o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Portalu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników a także do uzupełnienia lub usunięcia części bądź też całości strony bez wcześniejszego powiadomienia.
 7. Administrator jako właściciel i zarządca Portalu dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń.
 8. Układ graficzny, teksty, filmy i zdjęcia umieszczone na Portalu są jego wyłączną własnością za wyjątkiem znaków firmowych zastrzeżonych prawem autorskim oraz materiałów udostępnionych.
 9. Drukowanie, kopiowanie i inne sposoby wykorzystania treści zawartych w serwisie mogą odbywać się wyłącznie do użytku prywatnego. Modyfikowanie lub rozpowszechnianie treści Portalu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej, pisemnej zgody Włocławek News jest zabronione.
 10. Roszczenia przeciwko Włocławek News z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe na wskutek użycia lub zaniechania użycia udostępnionych informacji od osób trzecich jak i wskutek użycia błędnych i niekompletnych informacji są bezzasadne i wykluczone.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników oraz za ich rzetelność i autentyczność a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy oraz wszelkie inne skutki decyzji podejmowanych przez Użytkowników Portalu na podstawie informacji umieszczanych przez innych Użytkowników Portalu.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny, oraz do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami.
 13. W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani wobec osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody i z tytułu utraty danych, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub złamania niniejszego Regulaminu lub w inny sposób), nawet jeżeli Administrator mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o takiej możliwości poinformowany.
 14. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za:
 • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
 • zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Portalem za pomocą bezpośrednich lub pośrednich odnośników (linków), znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności Administratora. Administrator oświadcza, iż nie posiada żadnych informacji o niezgodnych z prawem treściach zamieszczonych na stronach Portalu i połączonych z nim linkami. Za zawartość stron na które Portal odsyła w sposób pośredni lub bezpośredni odpowiadają wydawcy tych stron. Wszelkie roszczenia wobec Administratora z tytułu odpowiedzialności cywilnej są wykluczone;
 • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu;
 • problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Portalu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie;
 • korzystanie z Portalu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora, błędy lub pomyłki na Portalu lub treściach publikowanych na jego łamach.

§8 – Umieszczanie ogłoszeń, reklam, artykułów sponsorowanych

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych na Portalu ogłoszeń i się z nimi nie identyfikuje. Treść wszystkich ogłoszeń ma charakter informacyjny.

 2. Ogłoszenie na Portalu może zamieścić bezpłatnie osoba fizyczna (prywatna), jak również podmiot gospodarczy (firma).

 3. Każde ogłoszenie musi zawierać w treści ogłoszenia numer telefonu lub adres e-mail ogłaszającego się.

 4. Ogłoszenia będą ukazywały się nie dłużej niż przez 3 miesiące od daty dodania chyba, że użytkownik dodający ogłoszenia sam je usunie lub zmieni. Po 3 miesiącach od publikacji ogłoszenia zostaną usunięte z bazy danych.

 5. Jeśli ogłoszenie jest nieaktualne, prosimy o niezwłoczną zmianę statusu ogłoszenia. Użytkownik edytuje ogłoszenie sam. Wszystkie listy mailowe kierowane do naszej redakcji w sprawie usunięcia ogłoszenia przez pracowników Portalu zostaną zignorowane.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do nie publikowania ogłoszeń bądź reklam, których treści będą niezgodne z obyczajowością, bądź też niezgodne z prawem. Od tej decyzji nie ma możliwości odwołania.

 7. Dodając ogłoszenie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych od redakcji Portalu.

 8. Istnieje możliwość dodawania płatnego ogłoszenia w formie artykułu sponsorowanego – wyróżnionego w liście publikacji na stronie głównej i podstronach Portalu.

 9. Portal obejmując Patronat Medialny nad wydarzeniami i imprezami w ramach obustronnej Umowy, zobowiązuje się do emisji reklam banerowych i artykułów sponsorowanych bezpłatnie dla Firm i Instytucji oraz Organizacji zajmujących się organizowaniem wydarzeń społeczno-kulturalnych, zamawiających udział naszego Portalu w formie Patrona Medialnego.

§9 – Obowiązywanie Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

§10 – Zmiany Regulaminu

 1. Włocławek News jest portalem prywatnym. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji w obrębie niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora.

§11 – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje zawarte na stronach Portalu mają formę promocyjno-informacyjno-publicystyczną. Publikacje w wersji elektronicznej dostępne na Portalu mogą być wykorzystywane tylko do użytku indywidualnego w celach niekomercyjnych.
 2. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w przypadku zarejestrowania Użytkownika na Portalu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -